Full Stack Java Developer Yetiştirme Eğitimi

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 5 Eylül 2022
Süre: 240 saat / 16 Hafta

Açık kaynak kod yazılım geliştirme alanının son teknolojisi olan JAVA alt yapısında sektör deneyimi kazanabileceğiniz uygulamalar geliştirebileceğiniz bu eğitim ile nesne yönelimli programlama (object oriented programing), katmanlı yapıda proje geliştirme (N-tier architecture), asenkron programlama, web yazılım güvenliği, web servisler (API), Sql Server veritabanı yönetim sistemi gibi sektörde karşılığı olan ileri seviye güncel teknoloji başlıkları ile ilgili tecrübe kazanacaksınız.

Full Stack Yazılım Geliştirici yetiştiren bu eğitim programı ile bir uygulamanın hem veritabanı dizaynını yapabilecek, hem backend kodlama dediğimiz arka uç kodlarını yazabilecek, hem de front end tarafta ReactJS kullanarak uygulamanın ön yüzünü kodlayabileceksiniz.

Eğitimi başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Eğitim Akademi ortaklığında partner firmalara yönlendirilerek istihdam sürecinde destek sağlanacaktır.


Eğitim Bilgileri

Yazılım geliştirme alanında bilgi sahibi olmayan,  sıfırdan başlayıp ileri seviyede kodlama tekniklerini öğrenerek Full Stack JAVA Developer olarak sektöre atılmak isteyen ya da yazılım geliştirme tecrübesi olduğu halde proje tecrübesi kazanarak sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almak istiyen herkes programa katılabilir.

Proje geliştirme odaklı olarak ilerlenecek olan eğitim programı kapsamında aşağıdaki temel başlıklar çerçevesinde kurumsal mimaride uygulama geliştirebilen, güncel teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen yazılımcılar yetiştirilecektir.


 • Java ile Yazılım Geliştirme Temelleri
 • Microsoft Sql Server ile Veritabanı Yönetimi
 • Spring Boot ile Kurumsal Mimaride Proje Geliştirme
 • N-Tier Architecture (Katmanlı Yapı) ile Kurumsal Yapıda Kodlama
 • Restful Web Servis
 • Tasarım Desenlerini Kullanarak Uygulama Geliştirme
 • Spring Boot ve Spring Security ile Uygulama Güvenliği
 • ReactJS ile Front End (Ön yüz) Kodlama Teknikleri
 • Kurumsal Yazılım Mimarisi ile Uygulama Geliştirme
 • Proje Geliştirme Odaklı Eğitim
 • Temiz Kod (Clean Code)
 • İstihdam Desteği

JAVA SE

 • Getting   Started with Java
 • How to Get Java 
 • A First Java Program 
 • About Your First Java Program 
 • Compiling and Interpreting Applications 
 • The JDK Directory Structure 
 • IDE 
 • Objectives 
 • Introduction
 • Installing
 • Running for the First Time 
 • Editors, Views, and Perspectives 
 • Creating a Project and Class 
 • Running a Java Application 
 • Debugging a Java Application 
 • Importing Existing Java Code 
 • Datatypes and Variables
 • Objectives 
 • Primitive Datatypes 
 • Declarations 
 • Variable Names 
 • Numeric Literals 
 • Character Literals 
 • Strings and String Comparisons 
 • String API Documentation 
 • Immutable Strings 
 • String Literals 
 • Arrays 
 • More Arrays 
 • Non-Primitive Datatypes 
 • The Dot Operator 
 • Operators   and Expressions
 • Assignment Operator 
 • Arithmetic Operators 
 • Relational Operators 
 • Logical Operators 
 • Increment and Decrement Operators 
 • Operate-Assign Operators 
 • The Conditional Operator 
 • Operator Precedence 
 • Implicit Type Conversions 
 • The Cast Operator 
 • Control   Flow
 • Statements 
 • Conditional (if) Statements 
 • Adding an else if 
 • Conditional (switch) Statements 
 • while and do-while Loops 
 • for Loops 
 • Looping Through an Array 
 • Enhanced for Loop 
 • The continue Statement 
 • The break Statement 
 • Methods
 • Methods 
 • Calling Methods 
 • Defining Methods 
 • Method Parameters 
 • Scope 
 • Object-Oriented   Programming
 • Introduction to Object-Oriented Programming 
 • Classes and Objects 
 • Fields and Methods 
 • Encapsulation 
 • Access Control 
 • Inheritance 
 • Polymorphism 
 • Demonstrating Polymorphism with Arrays 
 • Best Practices 
 • Objects   and Classes
 • Objectives 
 • Opening the Examples in Eclipse 
 • Defining a Class 
 • Creating an Object 
 • Viewing Object Creation in the Debugger 
 • Instance Data and Class Data 
 • Using the final and this Keywords 
 • Methods 
 • Avoiding Code Duplication 
 • Defining Constructors 
 • Calling Constructors 
 • Generating Constructors with Eclipse 
 • Access Modifiers 
 • Encapsulation 
 • Using   Java Objects
 • Printing to the Console with printf 
 • More Printing to the Console with printf 
 • StringBuilder and StringBuffer 
 • Methods and Messages 
 • The toString() Method 
 • The equals() Method 
 • The hashCode() Method 
 • Parameter Passing 
 • Parameter Passing Example 
 • Destroying Objects 
 • Using the Primitive-Type Wrapper Classes 
 • Enums 
 • Inheritance   in Java
 • Inheritance 
 • Inheritance in Java 
 • Casting 
 • Method Overriding 
 • Polymorphism 
 • super 
 • The Object Class 
 • Advanced   Inheritance and Generics
 • Abstract Classes 
 • Interfaces 
 • Using Interfaces 
 • Collections 
 • Generics 
 • Comparable 
 • Packages
 • Chapter Objectives
 • Packages
 • The import Statement
 • CLASSPATH and Import
 • Defining Packages
 • Package Scope 
 • Exception Handling
 • Catching Exceptions 
 • The finally Block 
 • Exception Methods 
 • Declaring Exceptions 
 • Defining and Throwing Exceptions 
 • Errors and RuntimeExceptions 
 • Input/Output   Streams
 • Objectives 
 • Overview of Streams 
 • Bytes vs. Characters
 • Converting Byte Streams to Character Streams 
 • The File Object 
 • Read a Binary File into a Byte Array 
 • Read a Binary File into a Byte Array   (Continued) 
 • Read a Text File into a Char Array 
 • DataInputStream and DataOutputStream 
 • BufferedReader and PrintWriter 
 • Reading and Writing Objects 
 • Closing Streams 
 • Collection   Classes
 • The Collections Framework 
 • The Set Interface 
 • Set Implementation Classes 
 • The List Interface 
 • List Implementation Classes - ArrayList
 • List Implementation Classes - LinkedList 
 • The Queue Interface 
 • Queue Implementation Classes 
 • The Map Interface 
 • Map Implementation Classes 


Spring MVC Primer

 • Integrating Spring with Java EE Web Apps -   ContextLoaderListener and WebApplicationContext
 • Spring Web MVC Overview, Capabilities, Architecture   (Front Controller, MVC Pattern)
 • Spring MVC Basics the DispatcherServlet,
 • Configuration using @EnableWebMvc
 • Controllers, using @Controller,   @RequestMapping (Handler Methods)
 • Controller Details using @RequestMapping,   @RequestParam and @PathVariable
 • Model Data, @ModelAttribute,   Model/ModelAndView Classes


Getting   Started with Spring Boot

 • Application class
 • @SpringBootApplication
 • Build as a Runnable jar
 • Dependency injection, component scans,   Configuration
 • Externalize your configuration using   application.properties or YAML files
 • Context Root and Management ports
 • Logging

Building   Web Applications in Spring Boot

 • Spring MVC Controllers
 • Using ModelAttributes
 • @RequestMapping and @RequestParam
 • Using a ModelAndView
 • Using images and templates for views
 • Using an Embedded database with JdbcTemplate
 • Executing Sql scripts
 • Using a production database
 • JPA Data and JPA Repositories

RESTful   Web Services

 • REST Overview (Characteristics/Capabilities,   URI Templates, REST vs SOAP
 • REST and Spring MVC
 • Spring support for REST
 • @RequestMapping/@PathVariable, @RequestBody,   @ResponseBody, HTTP Method conversion
 • URI Templates and @PathVariable
 • Writing RESTful Controllers / @RestController
 • JSON Representations for Resources
 • Message Converters
 • Generating XML
 • JAXB and Jackson Message Converters for XML
 • JAXB / @XmlRootElement
 • Content Negotiation
 • Client Requirements and Spring's RestTemplate

Securing   an Application with Spring Boot and Spring Security

 • Spring Security Overview using the   DelegatingFilterChainProxy and FilterChainProxy
 • Using Spring Web Authentication
 • The key Classes of HttpSecurity,   AuthenticationProvider, UserDetailsService, UserDetails,   AuthenticationManager, Authentication and GrantedAuthorities
 • Using your own AuthenticationProvider and   UserDetailsService with hashed passwords and tokens
 • Spring Security Authorization overview with   the AccessDecisionManager and AccessDecisionVoters
 • Authorization using   @EnableGlobalMethodSecurity, JSR250 and Spring Security Annotations
 • Using a @ControllerAdvice for   ExceptionHandling
 • Creating your own custom Authorization Voter   and AccessControlManager
 • Using HTTPS
 • Securing a Restful service via a customized UsernamePasswordAuthenticationFilter

REACTJS

 • The Core of React
 • Properties of React
 • React Component Design
 • React Component   Lifecycle and Rendering
 • Context
 • Rendering Elements
 • Components and Props
 • State and Lifecycle
 • Handling Events
 • Lists and Keys
 • Forms
 • Lifting State Up
 • Code-Splitting
 • Fragments
 • Higher-Order Components
 • Optimizing Performance
 • HOOKS
 • Introducing Hooks
 • Using the State Hook
 • Using the Effect Hook
 • Rules of Hooks
 • JSX Fundamentals
 • React Web Component   Samples
 • React Router
 • React Dev Tools
 • Asynchronous setState
 • Webpack
 • Styling
 • Testing
 • Deploying

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ve İstanbul Eğitim Akademi ortaklığında sertifika / katılım belgesi verilir.

Ayrıca programı başarı ile tamamlayan tüm mezunlara 200+ iş ortaklarımıza yönlendirmek vasıtası ile istihdam desteği sağlanacaktır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü