Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Hukuka Uyumluluk ve Kurumsal Etik Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: Eylül 2020
Süre: 6 Hafta / 39 saat- Her Cumartesi / Saat: 09:00-15:00

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 20 İndirim Uygulanmaktadır.

Şirketlerin, daha doğrusu şirket hissedarları ve yöneticilerinin başa çıkması gereken güncel bir sorun olan ve son zamanlarda iş hayatında artan bir trend yakalayan etik problemleri, ağır yaptırımlarla sonuçlanabilecek hukukî sorunlara sebebiyet vermektedir. Kaldı ki etik sorunları ile ilgili yerel ve  uluslararası mevzuat, şirketlerin avukatlarını ve uyum yöneticilerini, söz konusu sorunları somut olay bazlı çözüm önerilerinden ziyade daha bütüncül yaklaşımlarla geliştirecekleri yapısal çözümlere yöneltmektedir. İlaveten yerel otoriteler, yeni alanlarda yapılan hukukî düzenlemeler (kişisel verilerin korunması gibi) sonrasında şirketlerin etik dışı davranışlarına ilişkin daha temkinli bir yaklaşım sergilemektedir.

Eğitim Bilgileri

Şirketlerin, daha doğrusu şirket hissedarları ve yöneticilerinin başa çıkması gereken güncel bir sorun olan ve son zamanlarda iş hayatında artan bir trend yakalayan etik problemleri, ağır yaptırımlarla sonuçlanabilecek hukukî sorunlara sebebiyet vermektedir. Kaldı ki etik sorunları ile ilgili yerel ve uluslararası mevzuat, şirketlerin avukatlarını ve uyum yöneticilerini, söz konusu sorunları somut olay bazlı çözüm önerilerinden ziyade daha bütüncül yaklaşımlarla geliştirecekleri yapısal çözümlere yöneltmektedir. İlaveten yerel otoriteler, yeni alanlarda yapılan hukukî düzenlemeler (kişisel verilerin korunması gibi) sonrasında şirketlerin etik dışı davranışlarına ilişkin daha temkinli bir yaklaşım sergilemektedir.

Teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin yarattığı etkilerle şirketler, fiziksel mevcudiyetleri olmaksızın birçok farklı ülkede faaliyet gösterebilir hale gelmiştir. Bu nedenle günümüz dünyasında, çok uluslu şirketlerin, farklı ülkelerin hukuk kültürlerini ve düzenlemelerini göz önünde bulundurarak etik sorunlarıyla başa çıkmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, yöneticiler veya şirketi yönetmek üzere atanmış çalışanlardan beklenen yalnızca şirketin etik kurallarına uyumlu hareket etmeleri değil, aynı zamanda ayrıntılı ve kapsayıcı uyum programlarını hayata geçirmeleridir. Uyum programlarının mevcudiyeti, şirketin ulusal ve uluslararası etik kurallarıyla uyumunu göstermek bakımından tek başına yeterli olmayabilmektedir. Şirketlerin, ticarî çıkarlarını ve çalışanlarını koruyabilecek ölçüde yetkilendirilmiş bağımsız uyum denetim ekibi kurması da beklenebilmektedir.

Ulusal ve uluslararası mevzuata ve etik kurallarına sürdürülebilir bir uyum içerisinde olabilmek adına şirketlere düşen görevlerden biri, başta şirketin üst yönetimi olmak üzere, tüm çalışanları arasında etik kurallara ilişkin ortak bir farkındalık ve hassasiyetin mevcudiyetini temin etmektedir. Bu doğrultuda şirketlerin, etik kurallara ilişkin duruşunu kesin olarak yansıtan sağlam iç politikalara ve kapsayıcı şekilde yazılmış ve tüm çalışanlar tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek kurumsal davranış kuralları rehberine sahip olması hayatî önem arz etmektedir. İlaveten, uzman profesyoneller tarafından verilecek iyi tasarlanmış şirket içi eğitimlerin de belirli dönemlerde tekrarlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, etik risklerin birçok farklı alanla olan ilişkisi göz önüne alındığında, yöneticilerin ve şirket çalışanlarının (en azından temel düzeyde) hukuk, finans, iç denetim ve muhasebe gibi alanlarda yetişmiş olmaları gerekmektedir.

Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen bu sertifika programı, şirket yöneticilerini, yönetici adaylarını ve şirket avukatları ile uyum yöneticilerini, şirket içi uyum programlarına ve etik dışı davranışların hukukî sonuçlarına ilişkin olarak, başta ceza hukuku olmak üzere, birçok farklı disiplin bakımından temel düzeyde teorik ve pratik altyapı ile donatmayı hedeflemektedir. Sertifika programı, katılımcılara, farklı alanlarda uzman eğitmenler tarafından teorik ile uygulama bilgisinin uygun ölçüde harmanlandığı özgün bir program sunmak üzere tasarlanmıştır. Programa katılacak olan kişiler, her hafta Cumartesi günleri düzenlenecek olan derslere, 6 hafta boyunca toplam 30 saatlik bir katılımı sağladıkları takdirde program sonunda bir sertifika edineceklerdir.

Program temel olarak aşağıdaki modüllerden oluşacaktır:


Birinci hafta;

1. Uyum kavramının kökeni ve ana hatları

Etik ve itibar nedir?

 • -Etik kurum algısı nasıl olur?
 • -İş hayatında etiğin ve itibarın rolü nedir?
 • -Usulsüzlük nedir?
 • -Uyum kavramının içeriğine neler dahildir?
 • -Uyum Programlarının önemi ve içeriği
 • -İdeal uyum programına dair OFAC’ın içgörüleri


2. Uluslararası ve ulusal düzeyde rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin hukuki kaynakları

 • -Türkiye: Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında Türkiye’de kodifiye bir mevzuat bulunmamaktadır. Bununla birlikte, genel olarak Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi farklı kanunlar altında rüşvet ve yolsuzluklarla mücadeleye ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır.
 • -OECD düzenlemeleri: Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi
 • -Birleşmiş Milletler düzenlemeleri: (i) Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele BM Sözleşmesi (ii) Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
 • -Avrupa Konseyi düzenlemeleri: (i) Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Medeni Hukuk Sözleşmesi, (ii) Avrupa Konseyi Suç Gelirlerinin Aklanması, El Konulması ve Terörizmin Finanse Edilmesi Sözleşmesi, (iii) Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Hukuku Sözleşmesi
 • -(Avrupa Konseyi) Yolsuzlukla Mücadele Eden Devletler Grubu (Group of States Against Corruption - GRECO) çalışmaları


3. Türkiye'de hukuka uyumluluk bakımından öncelikli olarak dikkate alınan mevzuat

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • -4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
 • -5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu
 • -MASAK düzenlemeleri
 • -6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • -Bankacılık mevzuatı
 • -Sermaye piyasaları mevzuatı
 • -Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri mevzuatı
 • -Suç gelirlerinin aklanmasına dair mevzuat
 • -Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele hakkında 2016/10 sayılı Genelge


İkinci hafta;

1. Ekonomik ve Ticari Faaliyetler ve Ceza Hukuku

2. Temel kavramlar ve İlkeler (Ceza Hukuku ve Sınırları. Ticari Ceza Hukukunun Temel Kavram ve İlkeleri. Tüzel Kişiler ve Ceza Hukuku. “Ekonomik Suç Kavramı”)

3. Ekonomik ve Ticari Faaliyetler Alanındaki Suç Türleri

 • -Genel Olarak Yolsuzluk Kavramı
 • -Ekonomik ve Ticari Faaliyet Alanındaki Suç Türlerine Genel Bakış (Türk Ceza Kanunu ve Özel Kanunlar)
 • -TCK’nda Öngörülen Suçlar (Malvarlığına Karşı Suçlar. Kamu Güvenine Karşı Suçlar. Kamu İdaresinin İşleyişine Karşı Suçlar. Adliyeye Karşı Suçlar)
  • -Hırsızlık -Dolandırıcılık – Güveni Kötüye Kullanma (Karşılaştırmalı)
  • -Resmi ve Özel Belgelerde Sahtecilik Suçları
  • -Rüşvet (İrtikap ile Karşılaştırmalı)
  • -Zimmet (Rüşvet, İrtikap ve Güveni Kötüye Kullanma Suçları ile Karşılaştırmalı) – Zimmet suçunun özel bir görünümü olarak banka zimmeti
  • -Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu


Üçüncü hafta;

1. Genel Olarak Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Ceza Hükümleri

2. Özel Kanunlarda Öngörülen Ceza Hükümleri (Genel ve Şematik Olarak Sermaye Piyasası Suçları, Bankacılık Kanunu, Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanunu, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu)

3. Ana hatlarıyla ceza muhakemesi hukuku (Evre, Devre, Makam ve Süjeleriyle Şematik Ceza Muhakemesi)

4. Şirket İçi Uyum Programlarının Ana Unsurları ve Düzenleyici Otoritelerin Önerdiği Genel Çerçeveler


Dördüncü hafta;

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin hukuki kaynakları

 • -ABD: Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA)
 • -UK: Rüşvet Yasası (The Bribery Act)
 • -Fransa: Yolsuzlukla Mücadele Kanunu (Sapin II)


2. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaptırım uygulamaları (Sanctions)

Bir dış politika ve ulusal korunma aracı olarak yaptırım rejiminin amacı ve işlevi

 • -Yaptırım rejiminin kurumsal temelleri (OFAC, BIS, DDTC vb.)
 • -Yaptırım rejiminin kapsamı ve uygulanabilirliği (ABD kişileri ayrımı, ABD’de veya ABD ile yapıyor olmak vb.)
 • -EAR ve ITAR ile CAATSA hakkındaki son gelişmeleri kapsayacak şekilde ithalat kontrolü
 • -OFAC’a göre yaptırım rejimine uymamanın on temel sebebi
 • -OFAC kapsamında yaptırım tehlikesine karşı önlem alınması bakımından şirket içi uyum programlarının sahip olması gereken özellikler


3. Risk analizi – Suiistimal riski oluşturabilecek faktörlerin tanımlanması ve açıklanması Hediyeler, Yemekler, Seyahatler ve Eğlenceler

 • -Siyasi ve hayır bağışları
 • -Kolaylaştırma ödemeleri
 • -Kamu ihalelerinde rüşvet
 • -Menfaat çatışması
 • -Üçüncü kişiler ve aracılar ile sözleşmeler: Due diligence


4. İç kontrol ve araştırma mekanizmaları

 • -Defterlerin ve kayıtların incelenmesi
 • -Yolsuzluğun bildirilmesinin kanallarının oluşturulması: Dile getirme ve misillemeye karşı koruma
 • -İç denetim (internal audits)


5. İç kontrol ve araştırma mekanizmaları – Dijital Veriler


Beşinci hafta;

1. Bir örneğin anlatımı(Av. Çağdaş Hemşinlioğlu – Panasonic Life Türkiye)

2. Bir örneğin anlatımı(Av. Çağdaş Hemşinlioğlu – Panasonic Life Türkiye)

3. Bir örneğin anlatımı

4. İç Etik Kurallarının Önemi ve Şekli

Etik ve Uyum Kurallarının (Code of Ethics) hazırlanması ve yönetimi

 • -Kurum içi bağlayıcı prosedürlerin oluşturulması ve yönetilmesi
 • -İtibar ve güven oluşturma
 • -Çıkar çatışması türleri ve çıkar çatışmasından kaçınma
 • -Varlıkların akılcı bir şekilde kullanımı
 • -Bilgi Verme, Şeffaflık ve Katılımcılık
 • -Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu


5. Etik Kurallarına Uyum Kapsamında Kurulan Kurum İçi Organlar

 • -Etik Kurulu
 • -Etik Komisyonları
 • -Yetkili Disiplin Kurulu


6. Yönetim, İletişim ve Eğitim

 • -Şirket çalışanlarına dönük eğitimler
 • -Uyum kültürünün geliştirilmesi

Altıncı hafta;

1. Şeffaflık Kültürü

 • -Üst yönetim seviyesinde şeffaflığın önemi ve bu kültürün organizasyona yansıması
 • -Şeffaflık ve hesap verebilirlik araçları (yönetim taahhüdü, temiz iş beyanı, dâhili-harici denetimler eliyle hesap verebilirlik vb.)
 • -Şeffaflığın, itibar kazanmak için bir araç olarak kullanılması
 • -Şeffaflık ve itibara nasıl yatırım yapılır


2. Meslek / Kalifikasyon olarak Uyum yöneticiliği

 • -Şirket içi konumlandırma ve yetkilendirme: Meslek veya ek yetki
 • -Uyum yöneticisinin sahip olması gereken özellikler


3. Meslek / Kalifikasyon olarak Uyum yöneticiliği

 • -Uyum yöneticisinin bağımsızlığı
 • -Uyum departmanlarının başarılarını ölçen kriterler


4.Soruşturma Süreci ve Ceza Türleri

Bir iç soruşturma fiilen nasıl yürütülmektedir?

 • -Şirket hukuk müşavirlerinin, kurum içi soruşturmalardaki rolü ve önemi
 • -Kurum dışı danışmanlar ile kurum içi denetçiler arasında sorumluluk dağılımı


5. Soruşturma Süreci ve Ceza Türleri

 • -İç soruşturmaların usulî yönden incelenmesi (örn: kullanılan yöntemler, gizlilik önlemleri, uyulması gereken genel süreler
 • -Cezalar ve yaptırımlar

Av. Bora İkiler

Av. Çağdaş Hemşinlioğlu 

Av. Orkun Güncan 

Av. Özgür Çolpan 

Av. Şahin Ardıyok 

Av. Dr. Selim Keki

Burak Aytekin 

Av. Armanç Canbeyli 

Lütfi Cihan Gülmez 

Metin Akman 

Peter G. Feldman 

Maxwell Carr- Howard

Prof Dr Tuğrul Katoğlu

Dr. Öğretim Üyesi Aysun Altunkaş

2500 TL

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü