Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

STEM Eğitmen Eğitimi


Başlangıç Tarihi: 30-31 Ocak 2021 ve 6-7 Şubat 2021 / Saat 11:00-13:00
Süre: 4 Hafta

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 50 İndirim Uygulanmaktadır.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin baş harflerinin kısaltmasını ifade etmektedir. Günümüz dünyasında sürekli olarak daha yeni ve daha iyi hizmet ve ürünler üretmek için küresel rekabet içerisinde bulunan birçok ülke, özellikle hızlı büyüyen ve gelişen STEM alanlarında işgücü talebini karşılamak ve yüksek düzeyde 21. yüzyıl becerilerine sahip (eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve yenilikçilik vb.) bireyler yetiştirmek amacıyla STEM eğitimine yönelmiştir. STEM eğitiminin gelişimi 19. yüzyılın sonlarına dayanmakla birlikte, tanınırlığı ve popülerliği 21. yüzyılda artmıştır. STEM eğitimi genel olarak; gerçek yaşamla ilişkili konularda fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bütünleştirildiği bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitiminin temel amaçları; bireylere STEM okuryazarlığı ve 21. yüzyıl becerileri kazandırma, STEM işgücünü hazırlama, STEM disiplinlerine yönelik ilgi oluşturma ve STEM disiplinleri arasında bağlantı kurabilme becerileri geliştirme olarak ifade edilebilir (National Academy of Engineering and National Research Council [NAE ve NRC], 2014). Ülkemizde de son yıllarda STEM eğitimi çalışmaları hız kazanmış, STEM eğitimi öğretim programlarına entegre edilmeye başlamıştır. STEM eğitiminin amacına ulaşması için STEM eğitimini etkili bir şekilde planlama, uygulama ve değerlendirme yeterliğine sahip STEM eğitimcilerine ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda bu eğitiminin amacı, katılımcıların STEM eğitimini verebilecek düzeyde yeterlik kazanmalarına yardımcı olmaktır. Eğitim sonunda katılımcılara Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen “STEM Eğitmen Eğitimi” katılım belgesi verilecektir. Bu eğitimi alan katılımcılar, STEM eğitimini etkili bir şekilde planlama, uygulama ve değerlendirme yeterliğine ulaşabilecek ve STEM eğitimi verebilecektir.


Eğitim Bilgileri

STEM Eğitmen Eğitimi ile katılımcıların; STEM eğitiminin kuramsal temellerini kavramalarının yanında STEM eğitimini planlama, uygulama ve değerlendirme yeterliği kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar; 

 • 21. yüzyılda bireylerin başarılı olmaları için sahip olmaları gereken anahtar becerileri ifade eder. 
 • 21 yüzyıl becerilerine sahip bireyleri yetiştirmenin önemi konusunda farkındalık geliştirir.
 • Çağdaş eğitimde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikleri açıklar.
 • STEM eğitimini 21. yüzyıl gereksinimleri ile ilişkilendirerek açıklar.
 • STEM eğitiminde kullanılan ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerini açıklar.
 • Basit malzemelerle gerçekleştirilebilir STEM uygulamalarını inceler ve tasarlar.
 • Mühendislik tasarım sürecini etkili bir şekilde kullanır.
 • STEM eğitimini derslere entegre etme yollarını keşfeder.
 • Kazanımlara odaklanarak STEM temelli ders planı geliştirir. 
 • Ders planı geliştirirken yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve problem çözme gibi becerileri dikkate alır.
 • Rubrik kullanarak STEM temelli ders planı değerlendirir.
 • STEM eğitimine yönelik öz-yeterlik inançları artar.

STEM Eğitmen Eğitimi, STEM eğitimiyle ilgilenen herkesin katılımına açıktır. İlkokul ve ortaokul öğretmenleri, öğretmen adayları, tez çalışmasında STEM eğitimi alanında çalışmayı planlayan yüksek lisans/ doktora öğrencileri ve STEM eğitimiyle ilgilenen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim içeriğinin haftalara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

İçerik
1.Hafta
(Modül 1)
21. Yüzyıl   Becerileri ve 21. Yüzyıl   Öğrenimi
STEM Eğitimi   ve Tarihsel Gelişimi
STEM Eğitimi Nedir-   Ne değildir?
Neden STEM Eğitimi?
STEM Eğitiminde   Etkili Unsurlar
Probleme   Dayalı Öğrenme ve Proje Temelli Öğrenme
Mühendislik   Tasarım Süreci
2.Hafta
(Modül 2)
Örnek STEM Uygulamalarının   İncelenmesi
Etkili Ders Planı Nasıl   Hazırlanır?
3.Hafta
(Modül 3)
Örnek STEM   Temelli Ders Planının İncelenmesi
STEM Temelli   Ders Planı Hazırlanması
4.Hafta
(Modül 4)
STEM Temelli Ders Planlarının Değerlendirilmesi
STEM   Eğitimiyle İlgili Kaynak Önerileri
Genel   Değerlendirme

Eğitim içeriğinin haftalara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

İçerik
 1. Hafta
(Modül 1)
21. Yüzyıl   Becerileri ve 21. Yüzyıl   Öğrenimi
STEM   Eğitimi ve Tarihsel Gelişimi
STEM   Eğitimi Nedir- Ne değildir?
Neden   STEM Eğitimi?
STEM   Eğitiminde Etkili Unsurlar
Probleme   Dayalı Öğrenme ve Proje Temelli Öğrenme
Mühendislik   Tasarım Süreci
 1. Hafta
(Modül 2)
Örnek STEM   Uygulamalarının İncelenmesi
Etkili Ders Planı Nasıl   Hazırlanır?
 1. Hafta
(Modül 3)
Örnek   STEM Temelli Ders Planının İncelenmesi
STEM   Temelli Ders Planı Hazırlanması
 1. Hafta
(Modül 4)
STEM Temelli Ders   Planlarının Değerlendirilmesi
STEM   Eğitimiyle İlgili Kaynak Önerileri
Genel   Değerlendirme

Eğitmen, lisans (2012), yüksek lisans (2014) ve doktora (2018) eğitimlerini İstanbul Üniversitesi fen bilgisi eğitimi programında tamamlamıştır. Eğitmen doktora tezinde öğretmen adayları için STEM temelli çevre eğitimine yönelik öğretim tasarımı geliştirerek etkililiğini incelemiştir. Eğitmenin SSCI indeksli dergilerde yayımlanan makaleleri dışında Anı Yayıncılıkta yayımlanan “E-STEM STEM Öğretmenleri için Çevre Konularına Yönelik STEM Uygulamaları” adlı bir kitabı ve Nobel Akademik Yayıncılıkta yayımlanan “Çevre Konularında STEM Uygulamaları” adlı bir kitap bölümü bulunmaktadır.

Özgeçmiş - Meltem KUVAÇ

400,00 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü