Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K); toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, etnik kimlik, yaş, dini ve siyasi görüş, engellilik vb. fark gözetmeksizin tüm birey ve toplulukların süreç ve sistemlere dahil edilmesini gerektiriyor. Un Global Compact’ın vurguladığı gibi çeşitliliği ve kapsayıcılığı tüm kimlikler ve gruplar için tesis eden bir iş dünyası dönüşüme öncülük ediyor.

 

Kapsayıcı bir kültüre sahip olan örgütler finansal hedeflerini gerçekleştirme, yaratıcı ve çevik olma, iş hedeflerini gerçekleştirme bakımından muazzam farklar yaratıyor. Kapsayıcı liderler çalışanların adalet, saygınlık, aidiyet, değer, psikolojik güven hissini, ekip performansını, takım işbirliğini açık ara arttırıyor. Ç&K beceri setleri hem çalışanların hem de paydaş ve müşterilerin beklenti, ihtiyaç ve bağlılıklarını etkiliyor.

 

Bu eğitim programı, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” kavramıyla tanıştırmanın yanı sıra Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) metodolojisini kullanarak çalışma ortamının, iş süreçlerinin nasıl daha katılımcı olabileceği konusunda gelişme olanağı sunuyor. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik çeşitlilik çözümleri üretilmesi konusunda deneyim tasarımı imkanı yaratıyor.

 

Program boyunca;

Farklılıklarımızla birlikte daha verimli çalışmak mümkün mü?

Kapsayıcı ve farklılıkları teşvik eden bir iş kültürü için neler yapılabilir?

İş yerinde yaş, cinsiyet, düşünce, inanç, yaşam tarzı açısından farklılıklara yönelik önyargılar ile nasıl mücadele edebiliriz?

Çeşitliliği içeren ekiplerin potansiyelini nasıl ortaya koyabiliriz?

gibi sorulara yanıtlar geliştiriliyor, kapsayıcı bir iş kültürü için çalışanların katkısı teşvik ediliyor.

 

Program boyunca katılımcılar ekipler halinde Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) metodolojisi aracılığıyla Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile ilgili ihtiyaca yönelik proje ve çözümler geliştiriyor. 

Katılımcılar; iletişim alanından işe alım ve terfi süreçlerine, kapsayıcı liderlikten çalışanları güçlendirici sosyal diyalog etkinliklerine, paydaşlarla ilişkilerden kurumiçi çeşitlilik kültürünün yaygınlaştırılmasına kadar pek çok alanda yenilikçi ve katılımcı proje prototipleri oluşturuyorlar.

 


Eğitim Bilgileri

Çalışma ortamını daha kapsayıcı hale getirmek adına becerilerini geliştirmek isteyen yöneticiler; İnsan Kaynakları Profesyonelleri; İç ve dış iletişim ekipleri;Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında çalışanlar; Çeşitlilik yönetimi ve kapsayıcıkurum kültürü dönüşümü yolunda araçlar geliştirmeye çalışan profesyoneller. 

Bu program sonucunda katılımcılar;

  • “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” (Ç&K) konusunda genel bilgi sahibi olacak,
  • “İş Dünyasında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” konusunda edinilen farkındalık ile iş yerini daha kapsayıcı hale getirmek için beceriler geliştirecek,
  • Çeşitlilik & Kapsayıcılık Yönetişimi ve Stratejileri konusunda bilgi sahibi olacak,
  • Design Thinking metodolojisini kullanarak Ç&K problemin tanımından, proje fikri geliştirme ve bu fikrin uygulanmasına kadar olan süreç hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Takım çalışması ile Ç&K yönetişimine ilişkin proje geliştirebilecektir.
  • “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” konusunda genel bilgi sahibi olmak,
  • “İş Dünyasında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” konusunda edinilen farkındalık ile iş yerini daha kapsayıcı hale getirmek için beceriler geliştirmek,
  • Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) süreci izlenerek organizasyonlarda kapsayıcı dönüşüm süreçleri ve Ç&K sorunlarını tanımlamak ve çözümler tasarlamak,
  • “İş Dünyasında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” üzerine prototip proje geliştirmek.

Eğitim programının dili Türkçe’dir ve haftada bir gün online olarak gerçekleşecektir. Haftanın bir günü 19.00-22.00 arasında gerçekleşecek 3 saatlik eğitimler teorik ve uygulamalı olacaktır.


Program, teorik ve uygulama seanslarından oluşan online dersleri içermektedir. Proje sürecinde ortak üretim platformu olan codesignn.co kullanılacaktır.

Hafta

Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev

31 Mayıs Salı 19.00-22.00

MERHABA ÇEŞİTLİLİK
Firmalar İçin Eşitlik Ve Kapsayıcılığın Önemi
İşyerinde Çeşitlilik Neler Sağlar?
Temel Çeşitlilik Kavramları
Tasarım Odaklı Düşünme’ye Giriş
Derse tanışma ve program   tanıtımı ile başladıktan sonra teorik kısımda “Merhaba Çeşitlilik” başlığı   altında ve “Tasarım Odaklı Düşünme” süreci hakkında bilgilendirme   yapılacaktır.Uygulama aşamasında   çeşitli DT metotları ilekonu üzerine   tartışma ortamı yaratılacaktır. 
Masabaşı Araştırması


7 Haziran Salı 19.00-22.00

ANLAMA: ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ VE KARİYER SÜREÇLERİNDE   ÇEŞİTLİLİK
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Bize Ne Söyler?
Organizasyon ve Çalışan Perspektifinden Çeşitlilik
Kalıp Yargılar, Önyargılar Ve Ayrımcılık
Bilinçli ve Bilinçdışı Önyargılar ve Sosyalleşme
Dersin teorik kısmında   “Organizasyon Kültürü ve Kariyer Süreçlerinde Ç&K” başlığı altında bilgi   verildikten sonra uygulama aşamasında araştırmalar paylaşılarak çeşitli DT   metotları ile konu üzerine tartışılacak ve takımlar kurulacaktır.


Masabaşı Araştırması

14 Haziran Salı 19.00-22.00

ANLAMA:
ÇEŞİTLİLİK TÜRLERİ
İşyerinde Mikro Ayrımcılıklar
Çeşitlilik Kategorileri:
+ Cinsiyet Çeşitliliği
+ Kültürel Ve Sosyal Çeşitlilik
+ Engelli Olmak
Kullanıcı Araştırması
Görüşme Metotları
Dersin teorik kısmında“Çeşitlilik Türleri” ile ilgili bilgi   verildikten sonra uygulama aşamasında takımlar, Ç&K kullanıcı görüşmesine   yönelik sorularını hazırlayacak ve görüşmeleri gerçekleştirecektir.
Kullanıcı Araştırması

21 Haziran Salı 19.00-22.00

PROBLEM TANIMI: ÇEŞİTLİLİĞİ VE KAPSAYICILIĞI DÜŞÜNMEK
Sentezleme Metotları
İçgörü Geliştirme
Problem Tanımı
Derste“Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı Düşünmek”   başlığı altında masabaşı ve kullanıcı araştırmaları sonucu elde edilen   veriler farklı yöntemlerle sentezlenerek konu ile ilgili içgörü elde edilecek   ve Ç&K alanında problem tanımı yapılacaktır.


Problem Tanımı

28 Haziran Salı 19.00-22.00

FİKİR GELİŞTİRME: ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ
Organizasyonlarda Çeşitlilik Yönetimi ve Stratejileri
Fikir Geliştirme Teknikleri
Ç&K Fikirlerinin Oluşturulması
Ç&K Fikir Seçimi
Dersin teorik kısmında   “Çeşitlilik Yönetimi” ile ilgili bilgi verildikten sonra uygulama aşamasında,   takımlar Ç&K problem tanımları üzerine farklı teknikler ile Ç&K   çözümleri geliştirecek ve fikir seçimi yapacaktır.
Çözüm Önerisi

5 Temmuz Salı 19.00-22.00

PROTOTİP:
Ç&K ÇÖZÜMLERİ VE EKOSİSTEMİ
Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı Yayma
Marka Yönetiminde Ç&K
Tedarikçiler, Paydaşlar, Müşteriler
Prototipleme Araçları ve Teknikleri
Ç&K Proje Prototipin Yapılması
Dersin teorik kısmında “Ç&K   Çözümleri ve Ekosistemi” ile ilgili bilgi   verildikten sonra uygulama aşamasında çözüm önerisi olarak seçilen   Ç&Kfikrinin prototipi   yapılacaktır.


Prototip

12 Temmuz Salı 19.00-22.00

TEST
Fikirlerin Testi
Testi Planlama ve Uygulama
Geri Bildirimlerin Toplanması
Ç&K Prototip ve Çözüm Fikrinin Geliştirilmesi
Sunum Hazırlığı
Dersin teorik kısmında “Design   Thinking: Test” aşaması ile ilgili teorik bilgi verildikten sonra uygulama   aşamasında çözüm önerisi olarak seçilen Ç&K fikri prototip üzerinden test   edilecektir.
Final Sunumu

19 Temmuz Salı 19.00-22.00

FİNAL SUNUMLARI
Hikaye Anlatıcılığı ile Fikrin Hikayesinin Kurgulanması
Final Sunum Videosunun Hazırlanması
Ç&K Proje Raporu Hazırlama


Test aşaması ile topladıkları geri bildirimler sonucunda   çözüm fikri ve prototipi geliştiren takımlar, Ç&K projelerini “Hikaye   Anlatıcılığı” yöntemiyle hazırladıkları videolar aracılığıylasunacaktır. Katılımcılar, sunumların   ardından projeleri hakkında uzman yorumlarını alacak ve eğitmenler program   sürecinin genel değerlendirmesini yaparak geri bildirimleri toplayacaktır.
Proje RaporuProgram sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve haftalık ödev teslimi aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım (8 haftanın 6'sına katılım) şartını karşılayan adaylara sertifika verilir. 

Dr. Özgün Biçer

Dr. Ece Öztan (Notidem Araştırma, Eğitim ve Danışmanlık)  Can Güvenir / Hande Yıldız Çekindir / Nazey Erdilek (Originnovation)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü