Kültürel Miras ve Korunması Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2024
Süre: 48 saat

İSTANBUL: Tarihsel Topografya, Mimari Miras, Koruma başlığı altında farklı kültürel katmanlardan oluşan bu kadim kentin tarihsel alanları özellikle somut kültürel mirası ve çağdaş yaşama uyumlama sorunları konuşulacak tartışılacaktır.

Programın içeriği iki bölümden oluşacaktır.

1.Bölüm’de Koruma kültürünün tarihsel evrimi, kavramsal temelleri, koruma kuramları, ulusal, uluslararası yasal düzenlemeler, korumada toplumsal sorumluluk, etik değerler konuları ele alınacaktır.

2.Bölüm’de 1. Bölümde kazanılan birikim ile küresel öneme sahip bir kent olan İstanbul’un tarihsel alanlarının özellikle de Tarihi Yarımada’nın geçirdiği ve günümüzde geçirmekte olduğu mekansal değişim ve dönüşümler, bunların ardındaki sosyal, ekonomik, kültürel etkiler eleştirel olarak ele alınacaktır.

 


Eğitim Bilgileri

Kültürel mirasın korunması konusunda resmi ya da sivil kurumlarda çalışmalar yapmakta olan çeşitli meslek gruplarından profesyoneller ya da bu konulara merak duyan (en az lisans mezunu) bireyler bu programa başvurabilirler.

Kültürel mirası koruma konusunun tarihsel süreçte nasıl evrildiği, günümüzdeki çağdaş/evrensel tanımına kavuştuğu, ulusal ve uluslararası ortamlarda neden olduğu örgütlenme, mevzuat konusunda bilgi sahibi olunacaktır. Bu bağlamda İstanbul’un tarihi alanlarını özellikle de Tarihi Yarımada’nın nasıl biçimlendiği ne tür değişim ve dönüşümlerden geçtiği konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

Koruma kültürünün tarihsel evrimi, kavramsal temelleri konusunda bilgi, kavrayış sahibi olmak,

Korumada ulusal, uluslararası yasal düzenlemeler konusunda bilgi, kavrayış sahibi olmak, 

Korumanın toplumsal sorumluluk ve etik değerleri konusunda bilgi, kavrayış sahibi olmak,

Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kentsel koruma kavramları ve yasal mevzuat hakkında bilgiye sahip olmak,

İstanbul’un tarihsel katmanları hakkında bilgi sahip olmak,

İstanbul’un geçirdiği önemli kentsel dönüşümler hakkında bilgi sahibi olmak; güncel sorunları bu bilgiler ışığında değerlendirebilmek.

Program Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek teorik derslerin sonunda İstanbul Tarihi Yarımada’da bir günlük teknik gezi yapılacaktır.

Teorik dersler PPT sunumlar eşliğinde yapılacaktır. Katılımcılara verilecek okuma metinleri üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. 

Hafta
Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev/Okuma Metinleri
20 Nisan 2024
1.Hafta/Cumartesi3   Saat: 10.00-13.00
Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu
Evrensel/Çağdaş koruma kavramları ve koruma yöntemleri
-Koruma kavramlarının tarihsel gelişimi,
-Uluslararası ve ulusal mevzuatın yapılanması,
-Etik çerçevede koruma yöntemleri
PPT
Doğan KUBAN, “Çağdaş Koruma,Tasarım Ve   Planlama İlişkilerine Kuramsal Bir Yaklaşım”, MİMARLIK, 202, 1984,   s.3-4.
E.Füsun Alioğlu, “Rekonstrüksiyon ya da Yeni   ̇ den Yapma, Hangi Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme”, MEGARON,   2013, 8/1, s.1-7.
T. Gül Köksal,   Zeynep Ahunbay, “İstanbul’daki endüstri mirası için koruma ve yeniden   kullanım önerileri”, itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt:5,   Sayı:2, Kısım:2, s.125-136, Eylül 2006,
20 Nisan 2024
1.Hafta/Cumartesi3 Saat: 14.00-17.00
Y.Mimar Restoratör Ayşen Kaya
İstanbul Tarihi Yarımada’da konservasyon-restorasyon   uygulamaları ve yapıların çağdaş yaşama entegrasyon uygulamaları
  • Kara Surları konservasyonu-restorasyonu-işlevlendirme ve   ek yapılar sorunu
PPT
Neriman Şahin   Güçhan, Ali İhsan Ünay, Hasan Böke, Fuat Gökçe, “Diyarbakır Kent Surları   Koruma Sorunları”, METU, JFA, 2005/1, (22: 1) 27-55.
D. Türkan   KEJANLI, İclal DİNÇER, “Diyarbakır Kale Kenti’nde Koruma ve Planlama   Sorunları”, MEGARON, 2011;6(2):95-108.
21 Nisan 2024
1.Hafta/Pazar3 Saat: 10.00-13.00
Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu
İstanbul Tarihi Yarımada’daki konservasyon-restorasyon-çağdaş   yaşama entegrasyon uygulamalarında sorunlar, çözümler
-Tarihsel belge değeri,
-Özgünlük,
-Kültürel katmanlar,
-Sürdürülebilirlik konularının,
  • -Haseki Külliyesi
  • -Nuruosmaniye Camisi
  • -Cihangir Camisi
  • Örnekleri ile ele alınması
PPT
Ahmet Ersen, “E.   E. Vıollet-Le-Duc Stilistik Rekompozisyon “Üslup Birliği” Anlayışı ve   Rekonstrüksiyon Düşüncesinin Kökenleri”, Restorasyon Ve Konservasyon   Çalışmaları Dergisi, 2015, (14), 3-16.
Ahmet Ersen,   “John Ruskin 1819-1900 Ve Konservasyon Hareketi”. Restorasyon ve   Konservasyon Çalışmaları Dergisi, S. 6 (Aralık 2011), s.52-60.
CARTA DEL RESTAURO   (1931)
VENEDİK TÜZÜĞÜ (1964),
NARA ÖZGÜNLÜK BELGESİ (1994)
21 Nisan 2024
1.Hafta/Pazar3 Saat: 14.00-17.00
Prof.Dr.Banu Manav
Tarihsel yapıların çağdaş yaşama entegrasyonu sorunları
Tarihsel yapıların çağdaş yaşama entegrasyonu/çağdaş gereksinimler:   Aydınlatma-renk-ses-ısıtma
PPT
Cılasun A, Bayram G. “Kentsel Mirası Aydınlatma ile Görünür Kılmak:   Tarihi İzmir Kadifekale Sarnıç Örneği”, MEGARON. 2016;11(2):273-281   DOI: 10.5505/megaron.2016.17363
Kurtay C, Aybar U, Başkaya A, Aksulu I. “Müzelerde Algılama ve   Aydınlatma Kriterlerinin Analizi: Ankara- Anadolu Medeniyetleri Müzesi Orta   Holü”. J Fac Eng Archit Gazi Univ. 2003;18(2):95– 113.
Kutlu R, Manav B. “Lighting scheme as a design tool in urban   identity: A case study at bosphorus region in Istanbul”. World Appl Sci J   2013;23(1):81–7.
Şener F, Yener A K, “Aydınlatma Kriterleri ve İstanbul Deniz Müzesi”,   12/2007, 4. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, 2007.
27 Nisan 2024
2.Hafta/Cumartesi3 Saat: 10.00-13.00 
Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu
İstanbul’un tarihsel topoğrafyası: Kültürel Katmanlar ve   sürdürülebilirlik konusu
-Tarihi Yarımada’da son dönem kazıları ile ortaya çıkan   veriler,
-Geç Roma ve Bizans Dönemi kent dokusu
-Büyük ölçekli projelerin planlanması konusu
PPT
Zeynep   Kızıltan, “Marmaray-Metro Projeleri ve Yenikapı Arkeolojik Kurtarma   Kazıları”, Colloquium Anatolicum, XIII 2014.
Zeynep   Kızıltan, “İstanbul Kazıları: Marmaray-Metro Projeleri Ve Arkeolojik Kurtarma   Kazılarının Şehir Tarihine Katkıları”, Büyük İstanbul Tarihi, 2015.
Zeynep   Kızıltan, “Pendik Höyük Kazıları”, Büyük İstanbul Tarihi, 2015.
İdil Üçer   Karababa, “Roma Dönemi Tören Alaylarının Kent Dokusuna Etkileri: Roma ve   İstanbul’daki Zafer Alayları”, OLBA, XIV, Kaam Yayınları, Mersin,   2006.
Şengül   Aydıngün, Haldun Aydıngün, “İstanbul’da Hitit İzleri”, Anadolu   Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakar’a Armağan/A Lıfe Dedıcated To   Anatolıan Prehıstory: Festschrıft For Jak Yakar, İstanbul, 2020.
Dönmez, Şevket.   "Yeni Arkeolojik Araştırmalar Işığında İstanbul'un (Tarihi Yarımada)   Neolitik,Kalkolitik Ve Demir Çağı Kültürleri Üzerine Genel   Değerlendirmeler." Restorasyon Yıllığı Dergisi, 1 (2011): 19-25.
Elif Keser Kayaalp, “Bizans   İstanbulu Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt   8, Sayı 16, 2010, 9-32.
27 Nisan 2024
2.Hafta/Cumartesi3 Saat: 14.00-17.00 
Y.Mimar Restoratör Ayşen Kaya
Tarihi Yarımada’da kültürel katmanlar ve koruma sorunları
Bukoleon Sarayı-Kara Surları-Foros Kulesi konservasyonu-restorasyonu-   çağdaş yaşama entegrasyonu-işlevlendirme ve yeni ek elemanlar/yapılar sorunu
PPT
Feridun   Özgümüş, “Bukoleon Sarayı 2009 Sezonu Temizlik Çalışmaları”, Restorasyon   Yıllığı Dergisi, 4 (2012): 63-70.
Gülgün Köroğlu,   “İstanbul’daki Bizans İmparatorluk Sarayları”, 2006. http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html 
Zeynep Ahunbay, “İstanbul’un Tarihi   Alanları,” Dünya Mirasında Türkiye, ed. G. Pulhan   (Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006), 13–123.
Gülsüm Tanyeli, “İstanbul   Karasurlarında 1986-1990 Yılları Arasında Yapılan Onarımlar,” Uluslararası   Karasurlarının Korunması İçin Uygun Yaklaşım ve Yöntemler Sempozyumu:   İstanbul, 20-22 Ocak 2007 (İstanbul: İstanbul   Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2007), 47–52, 49.
Bkz.: https://istanbulsurlari.ku.edu.tr/tr/page/essays 
28 Nisan 2024
2.Hafta/Pazar3 Saat: 10.00-13.00 
Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu
İstanbul’un tarihsel topoğrafyası: Kültürel Katmanlar ve   sürdürülebilirlik konusu
Tarihi Yarımada’daki ulaşım, su ve savunma sistemlerinin   farklı kültür katmanlarındaki önemi, devamlılığı
PPT
Nisa Semiz, “İstanbul Haliç ve Marmara   Surları Belgeleme Çalışmaları, Tarihi ve Peyzaj Değerlerinin Korunmasına   Yönelik Öneriler”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,   Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
Albrecht   Berger, “Streets and Public Spaces in Constantinople”, Dumbarton Oaks   Papers, 2000, Vol. 54 (2000), pp. 161-172.
Nilgün Elam, Konstantinopolis’te Ulaşım, Büyük   İstanbul Tarihi, 2015, S.386-391.
Ayhan Han, “Osmanlı Döneminde   Yerebatan Sarnıcı ve Mahallesi”, Annual of Istanbul Studies 1, 2019,   s. 81-99
James Crow, “Bizans Konstantinopolis’inin Su   Tedarik Sistemi”, Büyük İstanbul Tarihi, Çev. Ahmet Aydoğan-Turhan   Kaçar, İstanbul, 2015, C.6, s. 44-55.
Şükrü Sönmezer, Soner Şahin, İlknur Aktuğ   Kolay, “İstanbul’daki Osmanlı Dönemi Suyolu Yapıları”, Turkish Studies   Social Sciences, Volume 13/18, Summer 2018, p. 1191-1226
https://istanbulsurlari.ku.edu.tr/tr/page/essays
28 Nisan 2024
2.Hafta/Pazar-3 Saat: 14.00-17.00 
Y.Mimar Restoratör Ayşen Kaya
İstanbul’un tarihsel topoğrafyası: Kültürel Katmanlar ve   sürdürülebilirlik konusu
Mese Caddesi/Divanyolu, Million Taşı çevresi, Yerebatan   Sarnıcı konservasyonu-restorasyonu- çağdaş yaşama entegrasyonu- işlevlendirme   ve yeni ek elemanlar/yapılar sorunu


Kazım Çeçen, “İstanbul’un Eski Su   Tesisleri ve Kırkçeşme”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri, İstanbul   Üniversitesi yayını, İstanbul, 1989, s. 107-129.
Ayhan Han, “Osmanlı Döneminde   Yerebatan Sarnıcı ve Mahallesi”, Annual of Istanbul Studies 1, 2019,   s. 81-99


04 Mayıs 2024
3.Hafta/Cumartesi-3 Saat: 10.00-13.00 
Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu
İstanbul’un tarihsel topoğrafyası: Kültürel Katmanlar ve   sürdürülebilirlik konusu
Fetihten sonra 18.Yüzyıla kadar İstanbul’un kentsel mekan organizasyonu
PPT
Gökçen Özkaya, “Osmanlı Evleri Üzerine   Yeniden Düşünmek: 18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi   Örneği”, METU, JFA, 2018.
İbrahim Canbulat, “Fetih Sonrası İstanbul’un   İskânı Değişen Şehirli ve Evini 1455-1471 Kaynakları Üzerinden Okumak”, Sosyal   Bilimler Enstitüsü Dergisi, Karabük Üniversitesi, 2019, C.9, S.2;   s.706-740.
04 Mayıs 2024
3.Hafta/Cumartesi-3 Saat: 14.00-17.00 
Doç.Dr.M.Çağhan Keskin
-İstanbul’un tarihsel topoğrafyasında kültürel katmanlar
-Mimarlık ortamı ve mimarlık mesleği
Fetihten sonra 16.Yüzyıla kadar İstanbul’da mimarlık   ortamı ve mimarlık mesleği
PPT
Halil   İnalcık, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u, Büyük İstanbul Tarihi, 2015,   s.36-85.
05 Mayıs 2024
3.Hafta/Pazar3 Saat: 10.00-13.00
Doç.Dr.M.Çağhan Keskin
-İstanbul’un tarihsel topoğrafyasında kültürel   katmanlar
-Mimarlık ortamı ve mimarlık mesleği
-16.Yüzyıl İstanbul’unda imarın örgütlenmesi, Hassa   Mimarlar Ocağı,
-Klasik Osmanlı mimarlığı ve Mimar Sinan
PPT
Şerafettin Turan, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, Tarih   Araştırmaları Dergisi,  Yıl 1963, Cilt: 1 Sayı: 1, 159 – 200.
Abdullah Kuran, Mimar Sinan, Hürriyet Vakfı   Yayınları, İstanbul, 1986.
Gülru Necipoğlu, Sinan Çağı Osmanlı İmparatorluğu'nda   Mimari Kültür, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017.
M.Çağhan Keskin vd., Mimar Sinan, İBB Yayınları,   İstanbul, 2023.
05 Mayıs 2024
3.Hafta/Pazar3 Saat: 14.00-17.00
Doç.Dr.M.Çağhan Keskin
-İstanbul’un tarihsel topoğrafyasında kültürel katmanlar
-Mimarlık ortamı ve mimarlık mesleği
Mimar Sinan sonrası 17. ve 18. yüzyıllarda İstanbul’da   mimarlık ortamı ve mimarlık mesleği


Sevgi AKTÜRE,   “17. Yüzyıl Başından 19. Yüzyıl Ortasına Kadarki Dönemde Anadolu Osmanlı   Şehrinde Şehirsel Yapının Değişme Süreci”
11 Mayıs 2024
4.Hafta/ Cumartesi3 Saat: 10.00-13.00
Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu
İstanbul’un tarihsel topoğrafyasında kültürel katmanlar
-Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda, imarın yeniden   örgütlenmesi,
-18.Yüzyıl, 19.Yüzyıl ve erken 20.Yüzyılda İstanbul’da   Kentsel Dönüşümler
PPT
Koray Özcan,   “Tanzimat’ın Kent Reformları: Türk İmar Sisteminin Kuruluş Sürecinde Erken   Plânlama Deneyimleri (1839–1908)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Adnan   Adıvar Özel Sayısı, Cilt:7 Sayı:2, 2006,149-180,
Bilsel F. C. ,   “İstanbul'un Dönüşümleri: Prost Planlaması ve Modern Kenti Yaratmak”, Osmanlı   Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a Mimarlık ve Kent 1910 2010,   Akpınar, İpek, Editör, Osmanlı Bankası Arşivi, İstanbul, s.49-67, 2010
Tekeli, İ.,   “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75   Yılda Değişen Kent ve Mimarlık (yay.haz. Y. Sey), Tarih Vakfı, Türkiye İş   Bankası Yayınları, İstanbul, 1998.
Tekeli, İ.,   Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı   Yurt Yayınları, İstanbul, 2009.
Pınar Şahin and   Fatma Nalan Türkmen. “19. Yüzyılda Osmanlı Saray Kadınlarının İnşa Ettirdiği   Külliyelerin İstanbul Kent Dokusuna Katkılarının Değerlendirilmesi”. Art-Sanat   Dergisi, no. 17 (January 2022): 419-50. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.17.963954.
T. Gül Köksal,   Zeynep Ahunbay, “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma Ve Yeniden   Kullanım Önerileri”, itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt:5,   Sayı:2, Kısım:2, 125-136 Eylül 2006.
Sibel Gürses   Söğüt, “1912 İshakpaşa Yangını Ve Ayasofya Çevresinin Yeniden Düzenlenmesi”, METUJFA, 2019/1, S.251-280.
11 Mayıs 2024
4.Hafta/Cumartesi-3 Saat: 14.00-17.00
Doç.Dr.M.Çağhan Keskin
İstanbul’un tarihsel topoğrafyasında kültürel katmanlar
Mimarlık ortamı ve mimarlık mesleği
-Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda, 19.Yüzyıl Osmanlı   Mimarlığı ve mimarlar
-Gayrimüslim Serbest Mimarlar
-Levanten Mimarlar


Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve   Osman Hamdi Bey, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1971.
M.Cengiz Can, “İstanbul'da 19. Yüzyıl Batılı Ve Levanten   Mimarların Yapıları Ve Koruma Sorunları”, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü   Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1993.
Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar   Sistemi (XVIII-XIX. Yüzyıl), TC Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
Selman Can, Osmanlı   Mimarlık Teşkilatının XIX.Yüzyıldaki Değişim Süreci ve Eserleri ile Mimar   Seyid Abdülhalim Efendi, İÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora   Tezi, İstanbul, 2002.
Batılılaşan İstanbul'un Ermeni Mimarları, Yayına   Hazırlayan Hasan Kuruyazıcı, Enka Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010.
Batılılaşan İstanbul'un Rum Mimarları, Yayına   Hazırlayan Hasan Kuruyazıcı, İstanbul, 2011.
12 Mayıs 2024
4.Hafta/Pazar6 Saat: 10.00-17.00 
Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu,   Doç.Dr.M.Çağhan Keskin,
Y.Mimar Restoratör Ayşen Kaya
İstanbul’un tarihsel topoğrafyasında kültürel katmanlar ve   koruma sorunları
Teknik Gezi: Büyük Saray, Sphandon, Bukoleon   Sarayı, Sultanahmet Külliyesi, Sultan Ahmet Adliyesi, Fatih Külliyesi,   Şehzade Mehmet Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Kapalıçarşı, Nuruosmaniye   Külliyesi


-


Prof.Dr.E.Füsun Alioğlu 

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA), Mimarlık Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. Aynı kurumda, Rölöve Restorasyon Dalı’nda 1981 yılında “İmrahor İlyas Bey Camisi -St. John Stoudios Manastır ve Kilisesi- Tarihsel Gelişimve Çağdaş Biçimleniş Önerisi” adlı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda, 1989 yılında tamamladığı “Geleneksel Mardin Şehir Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Deneme” başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. Akademik kariyerine 1982 yılında, İDMMA, Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde asistan olarak başladı. 1982 yılında, Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı, Tarihi Çevre Değerlendirme Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 1990-1993 yılları arasında Yrd. Doç. 1993 – 2001 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı. 2001 yılında Profesör oldu. 2003-2007 yıllarında, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanlığı; 2007-2008 yıllarında Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Şubat 2008’de Kadir Has Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi oldu. Halen aynı üniversitenin Sanat Tasarım Fakultesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı ve Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programı koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Mimarlık tarihi, kültürel miras ve korunması, mimarlık eğitimi, mimarlık mesleği konularında ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve yayınları bulunmaktadır. 

Prof.Dr.Banu Manav 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde, doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilgisi Programı’nda tamamlamıştır. 2011 yılında Doçent (ÜAK), 2016 yılında Profesörlük ünvanını almıştır. Prof. Manav çeşitli idari görevler yürütmüştür. Aktif olarak yürüttüğü komite ve komisyon görevleri, bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Aydınlatma Türk Milli Komitesi 6., 7. ve 8. Dönem Yönetim Kurulu üyesi ve saymanı, 9. Ve 10.Dönem Genel Sekreteri, 2020 yılından beri CIE Division 6 Türkiye temsilcisidir. TAPLAK ve IMEPAK kurucu üyeleri arasında yer alan Banu Manav’ın danışmanlığında tamamlanmış ve devam etmekte olan Lisansüstü tezler vardır. 

Araştırma alanları; yapma aydınlatma sistem tasarımları, mekan algısı, ışık ve renk, ışık- sağlık-aydınlatmada kalite, kullanıcı konforu için tasarım parametreleri olan Manav’ın WOS, Scopus veritabanında yayınlanmış makaleleri, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş ve basılmış pekçok bilimsel çalışması, kongre kitap editörlükleri, bölüm yazarlıkları, yurtiçi ve yurtdışında davetli seminer sunumları, mesleki röportajları, TÜBİTAK teşvik ödülleri bulunmaktadır. Tarihi Mimar Sinan Köprüleri; Silivri Köprüsü, Büyükçekmece Köprüsü, Küçükçekmece Köprüsü Mimari Aydınlatma Uygulama Projesi danışmanlığı ve teknik rapor hazırlanması gibi çeşitli aydınlatma ve uygulama projelerinde çalışmıştır. Halen Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir

Doç.Dr.M.Çağhan Keskin 

1984 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. 2003-2008 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans, 2008-2011 arasında aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi Programı’nda yüksek lisans ve 2011-2017 arasında aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi Programı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2015-2016 arasında TÜBİTAK Araştırma Bursu ile Harvard Universitesi Aga Khan İslam Mimarlığı Programı‘nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi, 2017-2019 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Yard. Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmış, Ocak 2020-Kasım 2021 arasında İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmış, 2021 Kasım’dan itibaren İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü‘nde Doçent unvanı ile akademik kariyerine devam etmektedir. 

Akademik görevlerinin dışında, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2. Edisyon İslam Sanatları İlim Heyeti Üyeliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi Araştırma Projesi Bilim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. Profesyonel mimari tasarım yarışmalarında ulusal kategoride 2, uluslararası kategoride 1 adet 1.lik ödülü bulunmaktadır.

Araştırma alanları: Mimarlık tarihi, kent tarihi, kültür ve sanat tarihi alanlarında yoğunlaşmıştır.

Y.Mimar Ayşen Kaya 

%70 katılım şartını karşılayan adaylara E-Devlet üzerinden sorgulanabilir Sertifika verilmektedir.

18.750 TL (KDV Dahil)

KHAS Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, KHAS Mezun & Öğrencilerine %50 indirimli uygulanmaktadır. 

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü